2022-2023 Simbiyoz Sosyal Aktivite Derneği Faaliyet Raporu

Yönetim kurulu mesajımız

Simbiyoz Sosyal Aktivite Derneği 4 yaşında. Dolu dolu geçen 4 yılda Simbiyoz Sosyal Aktivite Derneği’ni, hedef kitlemiz olan özel gereksinimli bireylerimizi ve ailelerini, sosyal girişimcilerimizi, üyelerimiz, gönüllülerimiz, bağışçılarımız ve destekçilerimizle birlikte ulusal ve uluslararası alanda oldukça önemli bir noktaya getirdik. Simbiyoz Sosyal Aktivite Derneği’nin bu en verimli döneminden kısaca bahsetmek ve ileriye dönük hedeflerimizi kısaca aktarmak isteriz. Yaş ortalaması 35 olan bir grup idealist ve olgun gençler ile beraber Simbiyoz Sosyal Aktivite Derneği’nin kuruluşuna karar verdiğimizde ve 2022 yılında yönetimini ele aldığımızda tecrübesizdik ama inancımız tamdı. Hedef kitlelerimiz için çabalayacaktık, çabaladık da. Öğrenen bir örgüt olmak, ulusal ve uluslararası kurumlarla sürekli temasta bulunmak, özel gereksinimli bireylerin okul hayatı bittikten sonra sosyal hayattan kopması ve ailelerin ‘Ben öldükten sonra çocuğum ne olacak?’ sorunlarının çözümünün bir parçası olmak istedik. Bir diğer amacımız ise sürdürülebilir şekilde kendi kendini finanse ederek sosyal bir sorunun çözümüne katkıda bulunmak isteyen girişimcilere ve her yaştan gence eğitim, mentorluk vererek sosyal girişimcilik konusunda destek olmak. Bunu yaparken de yerelde, ulusalda ve uluslararası arenada bu kültürün geliştirilmesine katkı koymayı amaçladık. Son olarak da toplumun her kesimine Birleşmiş Milletlerin 17 sürdürülebilir kalkınma amacı doğrultusunda farkındalık yaratıcı çalışmalar yapmak hedefleriyle yola çıktık. 

Bugün geldiğimiz noktada Simbiyoz Aktivite , sivil toplumda ve sosyal girişimcilik ekosisteminde en bilinen yapılardan birisi olmaya doğru adım adım ilerliyor. Hazırladığımız özgün içeriklerle birçok gönüllüye, gence, eğitimciye, özel gereksinimli bireylere ve ailelerine eğitimler verdik, mentorluk yaptık, etkinlikler ve projeler gerçekleştirdik. İşbirliği geliştirmek için farklı çalışma ziyaretleri gerçekleştirdik. Bu dört yılda, öğrenme ve kurumsallaşma hızımızı giderek artırdık.  

Simbiyoz Aktivite, kurulduğu ilk yıl ulusalda bilinen sosyal ekonomi destek kuruluşları arasına girmiştir. Türkiye sosyal girişimcilik ağı eğitmenlerinden olan kurucu üye Hülya Aras, milli eğitim inovasyon merkezi, Bursa İş Kadınları Derneği, Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve yerel yönetimlerle işbirliği çerçevesinde sosyal girişimcilik konulu programlarda Simbiyoz Sosyal Aktivite Derneği adına mentorluk desteği vermektedir. Kuruluşunun 3. yılında Euclid tarafından Avrupa’daki 100 kadın sosyal girişimciden biri seçilmiştir.

Good Market üyesi olarak uluslararası itibara kavuşan Simbiyoz Sosyal Aktivite, işbirliği projelerinde gönüllü eğitmen ve mentorleriyle destek vermektedir. Üniversite, belediye ortak projesinde yaptığı engellilik çalıştayı ile uluslararası bildiri yayınlamış ve Alda EU tarafından fonlanarak yabancı ispanyol, Fransız ortaklarıyla yapılan çalışmaları uluslararası platforma taşımıştır. Dahası alandaki en etkili sivil  örgütlenmelerden birisi olarak gösterilmeye başlandı. 2024 yılında da aynı azimle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Daha sürdürülebilir bir yapı oluşturmak ve şeffaflığı daha da kökleştirmek için elimizden geleni yapacağız. 

Bizler sadece bize gönül verenlere ve kendimize güvenerek hedef kitlelerimiz ile birlikte filizlenmeye devam edeceğiz. Yanımızda olan herkese içten saygılarımızı sunarız.  Biliyor ve inanıyoruz çözümün bir parçası olmak için gereken motivasyon ve güce sizler sayesinde sahibiz.

Yönetim Kurulu Başkanı 

Hülya Aras

1.VİZYON, MİSYON, TEMEL DEĞERLERİMİZ ve ETİK BEYANIMIZ

Simbiyoz Sosyal Aktivite Derneği

Simbiyoz Aktivite çatısı altında farklı disiplinlerden sinerji yaratan bir topluluk olarak ;

Vizyonumuz: 

 Global partnerlerimizle birlikte , dezavantajlı kitleleri kapsayıcı, özgürleştirici, inovatif aksiyonları destekleyen, sosyal girişimcilere katalizör görevi üstlenen bir çözüm merkezi olmak.  

Misyonumuz:

 Gönüllülerimiz ve destekçilerimiz ile birlikte kaynaklarımızı verimli, sürdürülebilir kılacak somut projeler geliştirerek dezavantajlı bireylerin ve farklı aşamalardaki sosyal girişimcilerin katılımcı ve üretken olarak toplumsal hayatta yer almasını sağlamak.  

Mottomuz:

 Birlikte Filizleniyoruz.

Değerlerimiz: 

1-İletişim: Birbirleriyle etkileşimde bulunan, aktif ve harekete geçen bireylerin arasındaki bağ.

2-Liderlik: Kendiliğinden sorumluluk alan, öncülük eden, katalizör görevi yapan.

3-Katılımcılık: Hep beraber yapmak, yaygınlaşmak, sahiplenmek.

4-Sürdürülebilirlik: Sistemli şekilde faaliyetlerin devamını sağlayarak etki alanını kalıcı biçimde yürütmek.

5-Paylaşmak: Sorumluluğu paylaşmak, çoğalmak, bilgiyi paylaşmak, sorunları, başarıları, mutlulukları paylaşmak, ekip çalışması.

6-Yaratıcılık: Farklı ve sosyal etki yaratan, bakış açısı kazandıran, farkındalık oluşturan, monotonluğa yenilmeyen. Fikir özgürlüğü, sinerji, 1+1 = 3.

7-Cesaret: Konfor alanı dışına çıkmak, olumsuz sonuçlara göğüs germek, yılmazlık.

8-Güven: Paydaşların gönüllülerin hedef kitlelerin Simbiyoz’a güvenmesi. İyiye ve umuta güvenmek. Karşılıklı şeffaf bağ.

9-Empati: Dezavantajlı grupların yerine koymak. Onların gözlüğü ile bakmak.Sempati değil empati yapmak.

Bu vizyonla Simbiyoz Aktivite birçok ulusal ve uluslararası platformların içinde yer almaktadır. 

Simbiyoz Aktivite’nin içinde bulunduğu ulusal ve uluslararası ağlar aşağıdaki gibidir. 

TSGA

BSGA

Enhancer/Müşterek

EUCLİD

Good Market

Good for Trust

NDİ katılıyoruz programı

Team4Team

Etik Beyanımız

İnsan Haklarına Saygı Taahhüdü: Simbiyoz Sosyal Aktivite Derneği olarak, çalışmalarımızın temelinde insan haklarına saygı ilkesini esas alırız. Üyelerimiz, gönüllülerimiz, destekçilerimiz ve hedef kitlelerimizle olan tüm ilişkilerimizde insan haklarının korunmasına ve saygı gösterilmesine büyük önem veririz. Üye , gönüllü, destekçi ve hedef kitlelerine yönelik  hizmetlerinin yerine getirilmesinde; sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği esas alırız. 

Çevresel Duyarlılık ve Sürdürülebilirlik: Dernek olarak, projelerimiz ve etkinliklerimiz sırasında çevresel etkilerimizi minimize etmeyi taahhüt ederiz. Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir uygulamalarının teşviki konularına özel bir hassasiyetle yaklaşırız.

 

Toplumsal Eşitlik ve Çeşitlilik: Toplumsal eşitlik ve çeşitliliği teşvik ederiz. Hedef kitleler arasında eşitlik ve fırsat eşitliği sağlama amacını güderiz, çeşitliliği ve cinsiyet eşitliğini destekleriz. Üretilen eğitim içeriklerinde ve projelerde ve girişimcilerle çalışmalarda fikri mülkiyet hakları esas alırız.Birliktelik, birbirinden güç alarak var olmak, akademik ,bilimsel, sanatsal ve sportif aktiviteler ile hedef kitlelerimiz, üye ve gönüllülerimizin motivasyonunu önemseriz.

Eğitim ve Bilinçlendirme: Eğitim ve farkındalık oluşturma, derneğimizin önemli bir etik ilkesidir. BM’nin 17 maddelik sürdürülebilirlik kalkınma amaçlarına yönelik topluma ve hedef kitlelere bilgi sunarak bilinçlendirmeyi destekler ve bu konuda katkıda bulunmayı taahhüt ederiz.

 

Şeffaflık ve Bilgi Erişimi: Derneğimiz, tüm faaliyetlerini şeffaf bir şekilde yönetmeyi taahhüt eder. Bilgiye erişimi kolaylaştırmak ve hesap verebilirlik ilkesini desteklemek, çalışmalarımızın bir parçasıdır. Tarafsızlık ve adil yaklaşımı esas alırız. Yolsuzluk, usulsüzlük, çıkar çatışmaları ve kişisel menfaatlerini önler. Katılımcı bir yaklaşımla kararların tarafsız ve bağımsız alınmasını sağlarız. Yönetimin karar ve kuralları açık, anlaşılır ve şeffaftır.Yönetimde hakkaniyet ilkesi gözetilir.

2.HEDEF KİTLEMİZ

2.1. İstatistikler

2.2. Hedef Kitlemizin Sorunları 

Birinci hedef kitlemiz Sosyal Girişimcilerdir. Burada sorunlar, eğitim ve mentorluk desteklerine erişim imkanların kısıtlı olmasıdır. Özellikle genç kesim sosyal fayda üretmek istemekte ancak bunun sürdürülebilir olarak nasıl yapılacağını bilmemektedir. 

İkinci hedef kitlemiz özel gereksinimli bireyler ve aileleridir. Burada sorun, kişilerin eğitim hayatları tamamlandıktan sonra sosyal hayata tutunamayıp kopmaları ve toplum tarafından ötekileştirilmeleridir. Bunların yanı sıra aileleri de örselenmiş psikolojilere sahip ve sosyal hayatın dışında kendilerini izole hissetmektedirler. 

Üçüncü hedef kitlemiz ise özel yetenekli bireyler ve aileleridir. Burada sorun, ailelerin toplum normlarına göre farklı bir evlada sahip olmanın zorluklarını hissetmeleri ve hayata dair problemler yaşamalarıdır. Ebeveynlerin, ülkede bu konuda bir destek boşluğu ve ilgisizlik olduğunu hissetmeleri ve bunun sonucunda hem çocukların hem de ebeveynlerinin oldukça yıprandığı ve zorlandığı gözlemlenmektedir.

3.2023  YILINDA YAPILANLAR  VE DEVAM EDENLER

3.1. Sosyal Kampanyalar 

 1. 360 derece sosyal girişimcilik sohbetleri düzenlendi:
 2. Sosyal etki, Sosyal İnovasyon, Akademide sosyal girişimcilik, Liselerde gençlerle sosyal girişimcilik, Yerel yönetimlerle sosyal girişimcilik, Ekosistem aktörleri, Dijital dönüşüm ve sosyal girişimcilik, Sivil toplum ve sosyal girişimcilik konularında ayrı ayrı birbirinden değerli konuşmacılar konuk edildi.
 3. Depremzede çocuklara gönüllülerimizle birlikte üretilen takılar hediye edilerek Gaziantep Maraş kamplarında dağıtıldı.
 4. Dernek üye ve gönüllülerine ve halka açık Hıdırellez eğlencesi düzenlendi, derneğe kaynak oluşturuldu.
 5. Çeşitli hobi workshopları düzenlenerek derneğe kaynak oluşturuldu.
 6. Kütüphanemize yeni kitap bağışları alındı isteyenlere kitap ödünç verilmeye devam edildi.
 7. Kitap imza günleri düzenlendi.

3.2. Projeler 

 1. Paydaşımız Sürdürülebilir kalkınma derneğinin projesine kadınların yönetimde olduğu STK’larda karar alma mekanizmalarının işleyişi, toplumsal cinsiyet ve katılımcılık konulu söyleşi gerçekleştirildi.
 2. Deprem sonrası Bursa iline gelip yurtlarda kalan vatandaşlarımıza yönelik 23 ayrı modülden oluşan Birlikte İyileşiyoruz Projesi için gönüllüler ile detaylı anketler ve hazırlıklar yapıldı, açılan eğitimlere depremzedeler gelmediği için projeye devam edilemedi.
 3. Kardeşim olur musun projesi kapsamında 3 okulda öğrencilere ve velilere yönelik farkındalık oluşturma toplantıları düzenlendi. Gönüllü gençlere eğitimler verildi.İl milli eğitim müdürlüğünden onay alInamadığı için okullar paydaş olamadı. Kardeşim projesi haziran ayında gönüllü katılanlarla başlatıldı ve ayda bir düzenlediğimiz toplu etkinlikler ve eşleşen öğrencilerin bireysel görüşmeleri ile devam ediyor. Veliler tam katılıma destek olmadığı için sürdürmekte zorlanılıyor.
 4. Sosyal fayda Yazılım Topluluğu kuruldu ve STK dijital dönüşümü konulu AB proje başvurusu için hazırlıklar devam ediyor.
 5. UÜ Unesco öğrenci topluluğuna yönelik Sürdürülebilirlik ve Kültürel Mirasın Korunması konulu AB proje başvurusu çalışmaları devam ediyor.
 6. ÖGB velileri tarafından yeni tanı alan ÖGB ailelerine yönelik mentorluk programını oluşturmaya yönelik danışman kurulu oluşturuldu, eğitim içerikleri ve üniversitelerle işbirliği yaparak eğitim ve mentorluk programı başlatılacak. Proje kapsamında ÖGB kapsamımız mevcut down, otizm, mental retardasyona ilave olarak disleksi, DEHB ve üstün zekalıları kapsayacak şekilde genişletilerek eğitim mentorluk savunuculuk ve lobicilik çalışmaları yapılması öngörülüyor.
 7. Yaşam Köyüne yönelik kurulacak Sosyal Kooperatif danışmanlık grubu oluşturuldu ve kooperatif ana sözleşmesi yazılmaya başlandı.
 8. Yaşam Köyü arazisinin Orhaneli belediyesi ile görüşülerek imar planı değişikliğine gidilebilmesi için bakanlıklarla görüşmeler başladı.

3.3 Çalıştaylar

 1. Dernek yönetim kurulumuzun üyeleri ile değerli hocamız dernek üyemiz Doç Dr Mehlika Saraç ile bizi birbirimize bağlayan, misyon ve faaliyetlerimize yol gösteren değerlerimiz oluşturuldu.
 2. Ankara TED Üniversitesinde sosyal girişimcilik vaka yazım çalıştayına katılım sağlandı.

3.4 Fikir kampları

 1. Sürdürülebilirlik İzinde Genç Fikirler maratonu yapıldı. Bu kapsamda katılımcılara eğitimler mentorlukler verildi. Tema vakfı ile Yalova Karaca Arboretum’u ve Atatürk Köşkü, yürüyen Köşkü ziyaret edildi.
 2. İnovatif Sosyal Fayda Fikri Üretme Kampı çağrılarına çıkıldı katılım yetersizliğinden çağrı tekrar Aralık sonuna kadar uzatıldı.

3.5 İşbirlikleri

 1. İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencilerine sosyal girişimcilik semineri verildi.
 2. Migration Port tarafından düzenlenen geçici sığınmacı girişimler demoday günlerine jüri olarak katılım sağlandı.
 3. Meb İnovasyon merkezi Girişimcilik ve İnovasyon kampında Sosyal Girişimcilik ve Sürdürülebilirlik Workshopu yapıldı.
 4. ÇYDD deniz Yıldızı projesine destek olarak proje yönetimi eğitiminin teknik ve sosyal boyutunu uygulamalı eğitimi verildi.
 5. Bebka ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı yetkililerine çalışmalarımız ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı.
 6. İstanbul’da zihinsel engelliler alanında çalışan Ziçev Vakfı ve Tomurcuk Kooperatifi ziyaret edilerek kurulacak yaşam köyünün yönetimine yönelik bilgiler alındı.
 7. BEBKA MEB İnovasyon Fikir Maratonuna mentorluk desteği verildi.
 8. Öğrenci toplulukları ziyaretimize geldi kendilerine sosyal girişimcilik ve özel gereksinimli bireylere yönelik çalışmalarımız aktarıldı.
 9. Alaaddin Bey, Yıldırım , Nilüfer Özel Eğitim Okulları ve Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı seramik ve mozaik atölyeleri ziyaret edildi.
 10. Tepebaşı Belediyesi Sosyal Girişimcilik Festivali’ne katılım sağlandı, stant açıldı derneğe kaynak oluşturuldu.
 11. BTÜ Sürekli Eğitim Merkezi ile işbirliği geliştirme görüşmeleri yapıldı.
 12. Paylaşma Gününe yönelik STK ve TÜSEV organizasyonlarına katılım sağlanıyor.
 13. TSGA’nın Enhancer Müşterek projesine katılım sağlanıyor.

3.6. Seminerler ve Eğitimler 

 1. Sosyal kuluçkamızda 3. dönem toplam 3 ay süren Türkiye’nin çeşitli illerinden katılan girişimci adaylarına eğitim ve mentorluk verildi.
 2. Bursa Erkek Lisesi Girişimcilik Kulübü öğrencilerine 3 ay boyunca haftada 1 gün girişimcilik mentorluğu verildi.
 3. Bioinnovation 2023 Koordinatör Grubu’na eğitimler verildi, yarışmacılara mentorluk yapıldı.
 4. Bilim Kızı Projesi mentor ve menteele’rine eğitimler verildi, süpervizyon toplantıları yapıldı.

 

3.7. İş Olanakları 

ÖGB İstihdamına yönelik çalışmalar yapıldı veliler vazgeçtiği için işe yerleştirme yapılamadı.

3.8. Farkındalık ve Atölye Çalışmaları 

 1. Gürsu Rüveyde Dörtçelik özel eğitim okulu ziyaret edilerek çeşitli işbirlikleri için görüşüldü.
 2. 3 Aralıkta Sevgi Engel Tanımaz atölyelerimize özel eğitim okulları öğrencileri ve özel gereksinimli bireyler ile ailelerine yönelik keyifli atölyeler düzenlenerek farkındalık ve sosyal gelişim çalışmaları yapıldı.
 3. Otizm farkındalık haftasında her gün bilgilendirici bir sunum ile Aysel Korkmaz tarafından seslendirilmesi yapılan reels videoları oluşturuldu.
 4. ÖGB velilerimiz ve çocuklarına Orhaneli’nde Anneler Günü Pikniği düzenlendi ve yaşam köyü arazisi ziyaret edildi.
 5. Özel gereksinimli bireyler Ritm Orkestrası kuruldu ve çalışmalara başlandı. Veliler tam katılıma destek olmadığı için sürdürmekte zorluk çekiliyor. 
 6. İleri dönüşüm için waldorf bebek atölyeleri düzenlendi.
 7. Üçevler mahallesinde genel katılıma açık olarak ilkokul çocuklarına elektronik atıklarla ve karton atıklarla ileri dönüşüm atölye çalışmaları yapıldı
 8. Demirci İlköğretim Okulu 4B öğrencileri ve UÜ IEEE topluluğu ve BTÜ öğrencileri hep birlikte Oyun Hareketi Derneği’nin bize öğrettiği oyunlar oynatıldı ve bozuk elektrikli aletlerden ileri dönüşüm atölyesi yapıldı.
 9. Mahalle Afet Gönüllüleri eğitimlerine katılım sağlandı.
 10. Psikolojik ilkyardım eğitimleri alındı.
 11. Oyun ve kriz döneminde oyun atölyesi eğitimi alındı.
 12. BTÜ Fikirle Gelecek topluluğunun davetlisi olarak BTÜ öğrencilerine yönelik Engelsiz Ortak Yaşam ve toplumsal bütünleşme söyleşisi yapıldı.
 13. Derneğimize yönelik asılsız karalama iddialarında bulunan kişi ve kurumlara yönelik kamuoyu duyurusu düzenlendi.
 14. Yaratıcılık konulu networking çalışması düzenlendi.
 15. Üçevler mahallesinde genel katılıma açık olarak ilkokul çocuklarına Çarpala oyunu ile matematik atölyesi düzenlendi.
 16. Kişisel gelişim için gönüllülerimize Hayatını Yeniden Hayal Et ve Kendini Tanıtma  atölyeleri  düzenlendi.
 17. Şiir ve film gösterimi geceleri düzenlendi.

 

3.9. Uluslararasılaşma Çalışmaları

 1. Uluslararsı Hackaton Ankara ‘da jüri olarak katılım gösterdik.
 2. Good Market Global ağına adil ticaret yapan sosyal girişim olarak kabul edildik. Uluslararası tanınırlığımız için online platformlarda sayfamız açıldı.

 

3.10. KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI 

Dernek organları:
Yönetim Kurulu asil üyeler ve görev dağılımı:

Yönetim kurulu başkanı Hülya Aras, Başkan yardımcısı Simge Demir Okuroğulları, Genel sekreter Feyza Salman, Sayman Mustafa Dirier , Üyeler Aysel Korkmaz, Emel Özkan, Aylin Şen 

Yönetim Kurulu yedek üyeler :

Barış Vatansever, Gülten Kaya, Neşe Demiröz, Songül Kaya, Simge Muslu, Utku Keskin, İpek Alphan

Denetim  Kurulu asil üyeler:

Şeyma Seyan , Derya Karakaş, Ayşe Zeki

Denetim  Kurulu yedek üyeler :

Şeyda Karadağ, Ece Bilgi, Harika Başak

Çalışma komisyonları ve faaliyetleri:

Kuluçka ve Sosyal Girişimcilik Komisyonu:

Kuluçka programları eğitimler, eğitmenler, mentorler, girişimciler ilgili tüm süreçlerin yürütülmesi, revize edilmesi, geliştirilmesi, networklere dahil olunması, bu konularda projeler ve kaynakların oluşturulması

Özel Gereksinimli Bireyler ve Aileleri Komisyonu:

Özel gereksinimli bireylerin istihdama katılması, kaynaştırma programları ile sosyalleşmeleri, günlük yaşam becerisi etkinlikleri, ailelerine ve kendilerine yönelik eğitim ve uzman destekleri ve toplumda farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar

Hibe ve Projeler Komisyonu:

Kaynak ve mali girdi sağlamak için hibe fonlama projelerine başvuru, sponsor arayışı ve bağış arayışları

Gönüllü ve Üye Yönetimi Komisyonu:

Değerli üye ve gönüllülerimiz derneğimizin vazgeçilmez değerleridir. Daha sistemli çalışabilmek adına , topluluğumuzun gelişimine katkı koymak için  öneriler geliştirme ve uygulama.

Spor ve Müzik Komisyonu:

Sporcu dart boccie vb spor faaliyetleri için sporcu yetiştirme, yarışmalara hazırlık, katılım, bu konularda projeler üretme. Müzik topluluğu kurma eğitmen, müzik aleti vbg temini, dersler, provalar, konserler düzenleme vb.

İletişim Komisyonu:

Basın, duyurular, sosyal medya, ziyaretler çalışma başlıklarıdır

Karçiçeği Sosyal Kooperatifi ve Yaşam Köyü Kurucu Üyeleri Çalışma Komisyonu:

Ticari muadillerinden farklı olarak, sosyal kooperatiflerin ana misyonu bir tür kolektif ya da kamusal fayda sağlamaktır; ekonomik kâr ikincil ya da tali bir hedeftir. Bu tür kolektif faydalar arasında yaşlıların veya bakıma muhtaç kişilerin bakımı, yeniden mesleki eğitim ve işe yerleştirme ve çeşitli adil ticaret ticari hedefleri yer alır. Sosyal girişim modeline çok benzer şekilde, bu sosyal kooperatifler hayırseverlerin ve yardımseverlerin paralarının ve bir tür kazanılan gelirin birleşimiyle finanse edilir.

Sosyal Fayda Topluluğu Yazılım Çalışma Komisyonu:

Sosyal girişimler ve sivil toplum kuruluşları ile yazılım öğrenci ve uzmanlarını karşılıklı buluşturacak platformun oluşturulması ve engelli yazılımcıların kapsayıcılığı  

4.Stratejik plan:

Planı görmek için tıklayınız

5.ÖZEL TEŞEKKÜR  

Simbiyoz Aktivite’nin 4. Kuruluş yıldönümünde sosyal fayda üretmek için gönüllü  olan, özel yaşamından fedakarlık eden ve nice insanlara etki eden  ve toplumsal sorunların çözümüne katkı koyan siz güzel yürekler iyi ki varsınız.

Akademisyenlerimiz:

Doç Dr Melda Sunay, Doç Dr Mehlika Saraç, Öğretim görevlisi Ayşe Energin

Eğitmen&Mentorlerimiz:

Mehmet Dadal Ercan, Oya Torum, Hande Karagözoğlu

Gönüllülerimiz:

Fatma Sezer, Beyza Nur Güneş, Buse Özer

KURUMSAL DESTEKÇİLERİMİZ  

Tepebaşı Belediyesi, Ted Üniversitesi Sosyal Kuluçkası, Orhaneli Belediyesi, Bursa Teknik Üniversitesi

5.2023 YILI BÜTÇESİ

1.GELİRLER (TL)  5480
2. GİDERLER (TL)   5059,74

6.DENETİM RAPORU

https://docs.google.com/document/d/1QSq4jMqCXmGJpeiexXxJHPpqegdhsL8W/edit?usp=drive_link&ouid=104918622156696324211&rtpof=true&sd=true

7.SWOT ANALİZİ

 

GÜÇLÜ YÖNLER:

 • Dernek merkezimizin fiziki mekanı ve olanakları gayet yeterli.
 • Yönetim kurulu üyeleri samimi ve iyi niyetle işe koyuldu.
 • Fikir birliği ve uyum gayet iyi.
 • Eğitimlere katılım ve kendini geliştirmeye yönelim yüksek.
 • Görev paylaşımında kurul üyeleri istekli.

ZAYIF YÖNLER:

 • Periyodik toplantılar yeterince sık ve düzenli yapılamadı.Dernek toplantılarının (yönetim kurulu toplantılarının) üyelerin daha çok katılımı ile ve daha sık -örneğin 2 haftada bir- yapılması daha faydalı olacaktır.
 • İyi niyetle ortaya atılan fikirlerin başlatılması ve takibi mümkün olmadı.
 • Fiziki mekan yeterince değerlendirilemedi. Cazibe merkezi haline getirilerek (Kahvaltı ve kahve/çay saati organizasyonları gibi) gelir getirici faaliyetler arttırılabilir.
 • Yaratıcı fikirlerimiz arttırılabilir.
 • Üyelerin yeterli paylaşım ve katkısını sağlayamadık.
 • Gönüllü üyelerin aktiflik durumu kontrolü düzenli yapılamadı. Dernek mevcut katılımcı sayısı kontrollerinin daha sık kontrol edilip dernek kişi listemizi güncel tutmak mümkün kılınabilir.

 

FIRSATLAR:

 • Bulunduğumuz bölgenin ihtiyaçları ile faaliyet alanlarımız örtüşüyor.
 • Üyelerimizin eğitim ve donanımları yüksek.
 • Proje ve hibe olanakları mevcut.
 • Paydaşlarla ilişkilerimiz kuvvetli.
 • Bölgemizde bilinirliğimiz sağlanmış durumda.
 • Yeni gruplar, sivil hareketlerle ilişkilerimiz günden güne artıyor.

TEHDİTLER:

 • Üyelerin birbirine/ yönetim kuruluna güveni nedeniyle rehavete kapılması
 • Ülkemizdeki olumsuz şartlar (deprem, ekonomik, siyasi gelişmeler vd.) nedeniyle motivasyonun kaybolması, umutsuzluk iklimi
 • Resmi kurumların onay/destek süreçlerinin uzun ve zahmetli olması
 • Her türlü etkinlik/ proje vb. için maliyetlerin çok yükselmesi
 • Özel hayattaki meşguliyet ve yoğunlukların, toplamda son derece kısıtlı bir zaman gerektiren dernek çalışmalarının bile önüne geçmesi

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir